Regulamin

Regulamin sklepu www.pphuformat.pl

 

I Postanowienia ogólne

1. W niniejszym regulaminie określone są zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://www.pphuformat.pl, zwanym dalej Sklepem lub Sklepem pphuformat.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę, którym jest firma:

PPHU Format

Kolonia Sinołęka 1

07-110 Kolonia Sinołęka

woj. mazowieckie

tel/fax 025 752 67 03

NIP: 824-000-74-60

REGON: 710063465

2. We wszelkich sprawach związanych z zakupem w Sklepie pphuformat.pl kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy poprzez:

e-mail: jerzy@pphuformat.pl

tel/fax: 025 752 67 03

3. Sklep pphuformat.pl prowadzi sprzedaż opakowań tekturowych i artykułów do pakowania - asortymentu, który dalej zwany jest towarem lub produktami. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Kupującym w Sklepie może być osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie (w tym także konsument).

5. Złożenie zamówienia w Sklepie pphuformat.pl uwarunkowane jest zaznaczeniem okienka typu checkbox, co oznacza, iż Kupujący zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Wszystkie produkty w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

II Składanie zamówienia - zawarcie umowy

1. Ceny towarów w Sklepie pphuformat.pl są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Podane ceny towarów nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienie można złożyć poprzez stronę internetową Sklepu, używając funkcji dodania produktu/ów do wirtualnego koszyka, a następnie wypełniając formularz zamówienia. Kupujący zobowiązany jest do podania w formularzu prawidłowych danych adresowych wraz z poprawnym adresem e-mail i numerem telefonu.

3. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, na adres podany w formularzu do Kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający.

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Kupującego.

5. W Sklepie pphuformat.pl dostępne są dwie formy płatności: a) płatność przelewem na konto bankowe Sprzedawcy, którego numer i pozostałe dane przesyłane są na adres e-mail Kupującego, b) płatność przy odbiorze towaru.

6. Sprzedawca, jako dowód zakupu, wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą mailową elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak faktury VAT, faktury VAT korygujące.

III Dostawy - koszty i czas realizacji

1. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy lub z chwilą potwierdzenia zamówienia, jeśli zostało złożone z opcją płatności przy odbiorze.

2. Czas realizacji zamówienia, tj. czas potrzebny na skompletowanie produktów (i przekazanie ich kurierowi w przypadku wysyłki), wynosi zwykle 1-2 dni robocze od momentu określonego w pkt. 1. W przypadku konieczności wydłużenia tego czasu, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego.

3. Realizacja dostaw odbywa się przez wyspecjalizowane firmy kurierskie. Towar dostarczany jest pod adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, bądź inny, wskazany drogą mailową i zatwierdzony przez Sklep. Możliwy jest również osobisty odbiór towaru w siedzibie Sprzedawcy, jednak po wcześniejszym umówieniu terminu/godzin odbioru oraz szczegółów z nim związanych.

4. Planowe dostarczenie towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych od przekazania go przez Sprzedawcę kurierowi. Sklep poinformuje Kupującego wysyłając e-mail na adres podany w formularzu, gdy towar zostanie przekazany kurierowi.

5. Całkowity koszt dostawy uzależniony jest od łącznej wagi oraz objętości zamawianych produktów - obliczany jest przez system informatyczny Sklepu i wyraźnie podawany w czasie składania zamówienia.

6. W sytuacji, gdy z wyraźnej winy Kupującego dostarczenie towaru pod wskazany adres w planowym terminie okaże się nieskuteczne, drugą próbę dostarczenia kurier podejmie w następnym dniu roboczym i bez dodatkowych opłat. Każda kolejna próba może się wiązać z dodatkową opłatą - 12,50 zł. Możliwe jest również naliczenie kosztów magazynowania towaru w oddziale firmy kurierskiej - 5 zł za każdy dzień licząc od kolejnego dnia po dniu, w którym nastąpiła druga nieskuteczna próba dostarczenia. Poniesienia tych kosztów, jak również kosztu wynikającego z odesłania nieodebranego towaru, Sprzedający może domagać się od Kupującego.

7. Podczas odbioru towaru od kuriera należy sprawdzić, czy nie nosi on śladów uszkodzenia podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w transporcie, należy sporządzić protokół szkodowy w obecności kuriera. Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji.

IV Odstąpienie od umowy, zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.

2. Prawo wskazane w punkcie 1. ma zastosowanie do sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie, gdy Kupujący jest osobą fizyczną, która dokonuje zakupu w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący (konsument) musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy jednoznacznym oświadczeniem, np. przez informację wysłaną drogą mailową lub przez pismo wysłane pocztą na adres siedziby Sprzedawcy.

4. Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać lub przekazać towar Sprzedawcy, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres siedziby Sprzedawcy.

5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Kupujący ponosi też odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwróconego towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sklep pphuformat.pl).

7. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania zwracanego towaru lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Wszelkie reklamacje (np. z powodu wad produktów bądź braków ilościowych) należy zgłaszać drogą mailową w postaci szczegółowego opisu niezgodności z umową. Wadliwy towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zobowiązał się, że sam go odbierze. W każdym przypadku, w którym reklamacja okaże się uzasadniona, Sprzedawca w terminie 14 dni doprowadzi do stanu zgodności towaru z umową, ponosząc wszystkie koszty z tym związane.

V Polityka prywatności - ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych w związku z zakupami w Sklepie pphuformat.pl jest Sprzedawca.

2. Przekazywane przez Kupujących dane osobowe, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami), są przetwarzane tylko w celu realizacji umów sprzedaży. Mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego.

3. Każdy klient Sklepu ma możliwość wglądu w swoje dane, może je aktualizować oraz żądać trwałego usunięcia w dowolnym momencie. Dane przekazywane są dobrowolnie.

VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią i stanowi warunki każdej z umów zawieranych poprzez zakup w Sklepie pphuformat.pl. Regulamin dostępny jest powszechnie na stronie Sklepu i dodatkowo dostarczany na adres e-mail Kupującego przy zawarciu umowy.

2. Treści i zawartość stron internetowych sklepu pphuformat.pl nie są ofertą handlową wedle przepisów Kodeksu Cywilnego, należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.

3. Zdjęcia prezentowanych na stronach Sklepu produktów mogą w niewielkim stopniu odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. W razie pytań bądź niejasności, przed dokonaniem zakupu należy skontaktować się z obsługą Sklepu.

4. Sklep dokłada największych starań, aby cechy fizyczne, takie jak rozmiary i waga, podawane w opisach towarów były zgodne z cechami rzeczywistymi tych towarów, jednak tolerancję +/-5% dla wagi, a także dla wymiarów do 50mm, +/-4% dla wymiarów 50-100mm, +/-3% dla wymiarów 100-500mm oraz +/-2% dla pozostałych wymiarów, uznaje się za dopuszczalną.

5. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

6. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z interpretacji bądź stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów zawartych między Sprzedawcą a Kupującym, w pierwszej kolejności będą przedmiotem mediacji. Jeśli mediacja nie doprowadzi do rozwiązania sporu w sposób ugodowy, spór rozstrzygnie sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej.

7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 24.12.2014 r.